GANGAOR (huile sur toile - 96 x 130 cm - 2006-7)

 

 

   Copyright Kathleen Scarboro   
         (www.kathleenscarboro.fr)