PRINCESSE OUVRIERE (huile sur toile - 65 x 81 cm - 2002)

 

 

   Copyright Kathleen Scarboro   
         (www.kathleenscarboro.fr)